راهنمای نفر دوم بودن با کیفیت

پراکنده نکاتی کاربردی و تجربی به ذهنم میرسد برای کسانی که قصد دارند نفردوم باشند ، قائم مقام ، سایه ، مسول دفتر ، دستیار ، مباشر. هر عنوانی که کارش نفر دوم بودن...