من تا به حال نسخه اجرا شده مقابل امام را ندیده بودم. ببینید:

 

 

 

اشتباه خواندن و ناهماهنگی گروه. هیچ اثری روی شنوندگان ندارد. گریه های سید احمد و آقای ناطق نوری و باقی مردم را در یابیید