برچسب: هوش

۱۹

خصوصیات انسانی

به دنبال یک دسته بندی جامع و کامل برای خصوصیات انسان بودم. خب جسته و گریخته از چند منبع علوم انسانی (روانشناسی و جامعه شناسی) چیزهایی پیدا کردم اما. خب به دلم ننشست. تا...

بی سلاحی هنر نیست ۱

بی سلاحی هنر نیست

۱-تقوا یعنی دوری از گناه.   ۲-اصولا تقوا زمانی ارزش دارد که گناه در دسترس باشد و از آن دوری جویم. و الا چشم پاکی انسان کور یا پاکدامنی انسان عقیم که ارزشی  ندارد!...

ىک پست منطقی ۰

ىک پست منطقی

نکته ای هست که از بدیهیات منطق است و بسیار مهم.   خاطرم هست از حدود ۶ سالگی درک نشد این نکته توسط افراد دور و برم آزارم میداد. بگذارید با یک مثال که...

ایده ۰

ایده

یک پیرمرد بازنشسته، خانه جدیدی در نزدیکی یک دبیرستان خرید. یکی دو هفته اول همه چیز به خوبی و در آرامش پیش میرفت تا این که مدرسه ها باز شد. در اولین روز مدرسه،...