کامنت

به قول بزرگی که میگفت: شماها نمیخواد تبلیغ بکنید.. خودتون رو درست بکنید خود به خود تبلیغ میشه.. حالا حکایت ما و خبرگزاری هایمان است.. تبلیغ چیزی که انسان خودش به آن عمل نمیکند...