برچسب: خاورمیانه

بُغضاً لابیه ۳۸

بُغضاً لابیه

سلام مرد! اول مرد! آخر مرد! مرداً فوق کل مرد! با  تو ام نه آقای پهلوانان و لوتی ها.. نه آقای عالمان و حکیمان! نه پدر قلم و اَلَم! .. نه عالم غیرعَلَمَ.. با...

سوریه ی ما ۱

سوریه ی ما

راجع به سوریه حرف زیاد زده شده و میشود. اما کلامم را باخاطره ای میدانی آغاز میکنم. نشنیده اید! ۱- حدودا ۹ ماه پیش در اوج درگیری های شهر حمص. مخالفان نظام حاکم ، در...

مهربان همچو نبی.. مقتدر همچو علی! ۰

مهربان همچو نبی.. مقتدر همچو علی!

شک ندارم که تو! ای مقتدر! با این همه سربازت.. این حکومت به این عظمت..                           فقط یک سربازت میگویند خاورمیانه را در کف دارد..                   شک ندارم.. آنطور که دیدم با آرمیتا سخن...