۳۰۷ حدیث از امیرالمومنین علی بن ابی طالب

۱- هیچ دشمنی برای انسان، ستمگرتر از نفس او نیست.منبع : غرر الحکم٬ ج ٢ / فصل ٨۶ (لا)٬حدیث٣٢۴ . ۲- بنده ی شهوت اسیری است که از اسارت رهایی نخواهد یافت.منبع : غرر...