برچسب: ملی گرایی

جنس گرا ۰

جنس گرا

ملی گرا یعنی کسی که ارزش اول هرکس را ملیتش میداند. قومی گرا هم یعنی نژاد حرف اول رو میزند در نزد یک ملی گرا، یک هموطن غیر همدین از یک همدین غیر هموطن...

امام روح الله ۳

امام روح الله

همیشه وقتی به صحبت های امام فکر میکنم چند جمله ی اولی که یادم می آید این هاست: ما مامور به تکلیفیم نه مامور به نتیجه! ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است من این...