برچسب: لندن

گفتگوی بیژن فرهودی و مهدی هاشمی رفسنجانی بهرمانی ۰

گفتگوی بیژن فرهودی و مهدی هاشمی رفسنجانی بهرمانی

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم

شیرازی ها ۲

شیرازی ها

وعده داده بودم راجع به جریان شیرازی ها مطلبی بنویسم که بر سر قولم هستم. اما برادر بزرگوارم علی آقای الفت پور مطلبی نگاشته اند که برخود واجب دیدم بازنشر کنم  هفته برائت، لعن...