چند نکته در باب سوال از رییس جمهور

در باب سوال از رییس جمهور حرف زیاد زده و نوشته شد. اما لازم میدانم به چند نکته اشاره کنم: ۱-این همه رییس جمهور با عملکردهای بسیار ضعیفتر از این چه از لحاظ کار...