مردم به چشم آب می نگرند مرا و لیک..
من از سراب نزد تو بی آبرو ترم..